Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden zijn de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

 1. Therapeut: Lisette Jilissen- van Haren.
 2. Cliënt: het kind of de jongere die bij Lisette Jilissen in begeleiding is.
 3. Begeleidingsovereenkomst: de begeleidingsovereenkomst tussen Lisette Jilissen en de cliënt.
 4. Trainer: Lisette Jilissen- van Haren.
 5. Deelnemer: kind of jongere die deelneemt aan een training of cursus bij Lisette Jilissen; volwassene die deelneemt aan een lezing bij Lisette Jilissen.
Artikel 2: Algemeen
 1. Begeleiding, trainingen of cursussen bij Lisette Jilissen zijn geen vervanging van medische behandeling, medicatie en/of andere reguliere hulpverlening.
 2. Lisette Jilissen heeft geen diagnostische bevoegdheid.
Artikel 3: Begeleidingsovereenkomst, geheimhouding en privacy
 1. Lisette Jilissen heeft een geheimhoudingsplicht.
 2. Voorafgaand aan het begeleidingstraject wordt de cliënt gevraagd een begeleidingsovereenkomst in te vullen en voor akkoord te ondertekenen. Hierin geeft de cliënt expliciet toestemming voor het vastleggen van persoonsgegevens in de begeleidingsovereenkomst en cliëntdossier.
 3. Op deze begeleidingsovereenkomst is de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing. WGBO bevat de regelgeving voor zowel cliënten als therapeuten. In de WGBO zijn onder meer geregeld: recht op informatie; toestemmingsvereiste voor een behandeling; de plicht om een cliëntdossier aan te leggen; recht op inzage door de cliënt in het dossier en geheimhouding van cliëntgegevens.
 4. Met het invullen van de begeleidingsovereenkomst geeft cliënt toestemming aan Lisette Jilissen voor het vastleggen van zijn of haar persoonsgegevens in de begeleidingsovereenkomst en het cliëntdossier.
 5. Op alle van, en met Lisette Jilissen gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 6. Voorafgaand, tijdens of na het begeleidingstraject kan het voor een zo effectief mogelijke begeleiding nodig zijn informatie in te winnen of te verstekken aan o.a. leerkrachten, leerplichtambtenaren, huisarts, ARBO arts, ouders en collega therapeuten. De cliënt zal dan gevraagd worden een toestemmingsformulier te ondertekenen. Deze toestemming betreft uitsluitend overleg en afstemming, noodzakelijk om over voldoende informatie te beschikken ten behoeve van adequate begeleiding en geldt uitsluitend voor deze klachtenepisode. De verkregen gegevens worden opgeslagen in het cliëntdossier.
 7. In het geval van dreigend gevaar voor zowel de cliënt als voor zijn of haar omgeving of bepaalde personen behoudt Lisette Jilissen zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.
 8. Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie in het  medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
Artikel 3A: Aanmeldingsformulieren, geheimhouding en privacy
 1. Voorafgaand aan een training of cursus wordt de (ouders van de) deelnemer gevraagd een aanmeldingsformulier in te vullen. Hierin geeft de deelnemer expliciet toestemming voor het vastleggen van persoonsgegevens.
Artikel 4: Betalingsvoorwaarden
 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle begeleidingsovereenkomsten tussen Lisette Jilissen en de cliënt.
 2. De tariefstelling per begeleidingsgesprek wordt in de begeleidingsovereenkomst vastgesteld. De cliënt ontvangt hiervoor maandelijks een digitale versleutelde factuur (pdf), welke binnen 14 dagen op bankrekening voldaan wordt. De kosten van de consulten kunnen (deels) worden vergoed als cliënt aanvullend verzekerd is voor complementaire zorg. Welk bedrag de zorgverzekeraar eventueel bijdraagt hangt af van polisvoorwaarden van de cliënt.
 3. De tariefstelling voor contact met bij de cliënt betrokken personen, per telefoon, email of anderszins en het opmaken van overdrachtsverslagen en dossiers, wordt in de begeleidingsovereenkomst vastgesteld. Bij contacten minder dan een uur met bij de cliënt betrokken personen wordt de tariefstelling excl. BTW omgerekend naar het daadwerkelijk besteedde deel van een uur. De kosten voor het contact bij de cliënt betrokken personen wordt mogelijk niet door de zorgverzekeraar vergoed.
 4. Het tarief wordt op 1 januari van ieder jaar aangepast.
 5. Bij niet voldoen van de betaling binnen de betalingstermijn kan Lisette Jilissen (de ouders van) de cliënt een betalingsherinnering sturen, voldoet de cliënt binnen 14 dagen niet aan de betalingsherinnering, dan is Lisette Jilissen gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.
 6. Bij een betalingsachterstand is Lisette Jilissen gerechtigd -tenzij de begeleiding zich hiertegen verzet- verdere begeleiding op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
Artikel 5: Annulering
 1. Bij afzegging korter dan 24 uur voor aanvang van de afspraak is Lisette Jilissen genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.
Artikel 6: Crisisopvang
 1. Crisisopvang is bij Lisette Jilissen niet mogelijk (m.u.v. individuele afspraken). Bij een eventuele crisis kan de cliënt of haar/zijn naaste zich wenden tot de huisarts.
Artikel 7: Ethische Code
 1. Lisette Jilissen werkt volgens de Universele beroepscode van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).
Artikel 8: Wkkgz
 1. Als de cliënt tijdens de begeleiding, naar zijn/haar oordeel onzorgvuldig of verkeerd is begeleid kan hij/zij een klacht indienen. Het is belangrijk dat de cliënt eerst zelf probeert zijn/haar klacht binnen de praktijk te bespreken en op te losten. Het is ook mogelijk hierbij de vertrouwenspersoon van de VBAG (beroepsvereniging) in te schakelen. Als het niet lukt de klacht op te lossen, kan een klacht worden ingediend.
 2. De praktijk heeft de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg) via de beroepsvereniging de VBAG en via de koepelorganisatie geregeld. De cliënt kan voor alle informatie over de procedure van het indienen van een klacht terecht op de website van de VBAG: www.vbag.nl of op de website van de RBCZ: www.rbcz.nl
Artikel 9: Wijzigingen vindplaats van de voorwaarden
 1. De cliënt ontvangt de algemene voorwaarden als bijlage bij de begeleidingsovereenkomst. De cliënt gaat met het ondertekenen van de begeleidingsovereenkomst akkoord met de algemene voorwaarden.
 2. De voorwaarden staan weergeven op www.lisettejilissen.nl
Artikel 10: Slotbepaling

Lisette Jilissen kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen.

Opgemaakt te Oeffelt, januari 2019.